Cross compliance

(minimalne wymagania wzajemnej zgodności)

W roku 2003 kraje UE - 15 wprowadziły Reformę Wspólnej Polityki Rolnej, w wyniku której dokonano zmiany w sposobie wsparcia rolnictwa w Unii Europejskiej. Wprowadzono tzw. Płatność Jednolitą (SPS - single payment scheme), która zastąpiła większość dotychczasowych płatności bezpośrednich, specyficznych dla poszczególnych rodzajów produkcji rolnej. Nowe państwa członkowskie po wstąpieniu do Unii Europejskiej stosują uproszczony system płatności bezpośrednich (SAPS). Komisja Europejska wyraziła zgodę, aby Polska stosowała ten uproszczony system do 2012 r.  Od dnia 1 stycznia 2013 roku wprowadzony zostanie system jednolitej płatności.

Otrzymanie płatności według nowych zasad powiązane jest z obowiązkiem spełnienia przez gospodarstwo określonych przepisami wymogów w zakresie dbałości o środowisko, jakość żywności i dobrostanu zwierząt. Jest to tzw. zasada wzajemnej zgodności (ang. cross compliance), która zostanie wprowadzona obowiązkowo od dnia 1 stycznia 2009 r. Należy również dodać, że najwcześniej, bo z chwilą przystąpienia do Unii Europejskiej wszystkich rolników zaczął obowiązywać wymóg wchodzący w zakres cross compliance - dobra kultura rolna zgodna z wymogami ochrony środowiska.

Wymogi te zostały podzielone na trzy etapy.

Etap I - od 1 stycznia 2009 r. - obejmuje:

1. Zagadnienia ochrony środowiska naturalnego, w tym:

- ochrona dzikiego ptactwa,

- ochrona siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory,

- ochrona wód gruntowych przed zanieczyszczeniem spowodowanym przez niektóre substancje niebezpieczne,

- rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych,

- ochrona wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego - dotyczy gospodarstw, których działki położone  są na obszarach OSN (szczególnie narażone na zanieczyszczenia azotanami) - należy uwzględnić wymagania zawarte w programach działania Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej.

2. Identyfikację i rejestrację zwierząt

Etap II - od 1 stycznia 2011 r. - obejmuje:

1. Zdrowie publiczne

2. Zdrowotność roślin

3. Zdrowie zwierząt:

- zakaz stosowania związków o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i β - agonistycznym w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta,

- bezpieczeństwo żywności,

- bezpieczeństwo pasz,

- zapobieganie, kontrolas i zwalczanie niektórych przenośnych encefalopatii gąbczastych (TSE)

- zgłaszanie niektórych chorób zakaźnych zwierząt

Etap III - od 1 stycznia 2013 r.  - dotyczy:

1. Dobrostanu zwierząt:

- minimalne normy ochrony cieląt,

- minimalne normy ochrony świń,

- ochrona zwierząt gospodarskich.

Do przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności obowiązani są wszyscy rolnicy, ubiegający się o płatności bezpośrednie do gruntów rolnych oraz rolnicy starający się o płatności w ramach niektórych działań nieinwestycyjnych PROW 2007-2013 tj. płatności:

- z tytułu naturalnych utrudnień dla rolników na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW),

- rolnośrodowiskowe,

- na zalesianie gruntów rolnych.

Rolnik ubiegający się o przyznanie tych płatności z momentem złożenia wniosku, podejmuje zobowiązanie do przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności we własnym gospodarstwie rolnym przez cały rok kalendarzowy.
Zobowiązuje się również do umożliwienia przeprowadzenia kontroli na miejscu na terenie gospodarstwa przez inspektora ARiMR lub pracownika Inspekcji Weterynatyjnej.

Rolnicy zainteresowani oceną dostosowania swojego gospodarstwa do wymogów wzajemnej zgodności mogą skorzystać z naszych usług doradczych w tym zakresie, które są finansowane w ramach PROW 2007-2013. Posiadamy stosowne uprawnienia do weryfikacji list sprawdzających oraz sporządzania planów dostosowania gospodarstwa w zakresie spełniania wszystkich wymogów cross-compliance.
(minimalne wymagania wzajemnej zgodności)

W roku 2003 kraje UE - 15 wprowadziły Reformę Wspólnej Polityki Rolnej, w wyniku której dokonano zmiany w sposobie wsparcia rolnictwa w Unii Europejskiej. Wprowadzono tzw. Płatność Jednolitą (SPS - single payment scheme), która zastąpiła większość dotychczasowych płatności bezpośrednich, specyficznych dla poszczególnych rodzajów produkcji rolnej. Nowe państwa członkowskie po wstąpieniu do Unii Europejskiej stosują uproszczony system płatności bezpośrednich (SAPS). Komisja Europejska wyraziła zgodę, aby Polska stosowała ten uproszczony system do 2012 r.  Od dnia 1 stycznia 2013 roku wprowadzony zostanie system jednolitej płatności.

Otrzymanie płatności według nowych zasad powiązane jest z obowiązkiem spełnienia przez gospodarstwo określonych przepisami wymogów w zakresie dbałości o środowisko, jakość żywności i dobrostanu zwierząt. Jest to tzw. zasada wzajemnej zgodności (ang. cross compliance), która zostanie wprowadzona obowiązkowo od dnia 1 stycznia 2009 r. Należy również dodać, że najwcześniej, bo z chwilą przystąpienia do Unii Europejskiej wszystkich rolników zaczął obowiązywać wymóg wchodzący w zakres cross compliance - dobra kultura rolna zgodna z wymogami ochrony środowiska.

Wymogi te zostały podzielone na trzy etapy.

Etap I - od 1 stycznia 2009 r. - obejmuje:

1. Zagadnienia ochrony środowiska naturalnego, w tym:

- ochrona dzikiego ptactwa,

- ochrona siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory,

- ochrona wód gruntowych przed zanieczyszczeniem spowodowanym przez niektóre substancje niebezpieczne,

- rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych,

- ochrona wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego - dotyczy gospodarstw, których działki położone  są na obszarach OSN (szczególnie narażone na zanieczyszczenia azotanami) - należy uwzględnić wymagania zawarte w programach działania Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej.

2. Identyfikację i rejestrację zwierząt

Etap II - od 1 stycznia 2011 r. - obejmuje:

1. Zdrowie publiczne

2. Zdrowotność roślin

3. Zdrowie zwierząt:

- zakaz stosowania związków o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i β - agonistycznym w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta,

- bezpieczeństwo żywności,

- bezpieczeństwo pasz,

- zapobieganie, kontrolas i zwalczanie niektórych przenośnych encefalopatii gąbczastych (TSE)

- zgłaszanie niektórych chorób zakaźnych zwierząt

Etap III - od 1 stycznia 2013 r.  - dotyczy:

1. Dobrostanu zwierząt:

- minimalne normy ochrony cieląt,

- minimalne normy ochrony świń,

- ochrona zwierząt gospodarskich.

Do przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności obowiązani są wszyscy rolnicy, ubiegający się o płatności bezpośrednie do gruntów rolnych oraz rolnicy starający się o płatności w ramach niektórych działań nieinwestycyjnych PROW 2007-2013 tj. płatności:

- z tytułu naturalnych utrudnień dla rolników na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW),

- rolnośrodowiskowe,

- na zalesianie gruntów rolnych.

Rolnik ubiegający się o przyznanie tych płatności z momentem złożenia wniosku, podejmuje zobowiązanie do przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności we własnym gospodarstwie rolnym przez cały rok kalendarzowy.
Zobowiązuje się również do umożliwienia przeprowadzenia kontroli na miejscu na terenie gospodarstwa przez inspektora ARiMR lub pracownika Inspekcji Weterynatyjnej.

Rolnicy zainteresowani oceną dostosowania swojego gospodarstwa do wymogów wzajemnej zgodności mogą skorzystać z naszych usług doradczych w tym zakresie, które są finansowane w ramach PROW 2007-2013. Posiadamy stosowne uprawnienia do weryfikacji list sprawdzających oraz sporządzania planów dostosowania gospodarstwa w zakresie spełniania wszystkich wymogów cross-compliance.
<span style="font-size: x-small;">Dopłaty do usług doradczych</span>
<span style="font-size: x-small;">Wymogi i kontrola</span>